Vážení hostia, pred samotnou objednávkou si, prosím pozorne prečítajte ubytovací poriadok. Môžete si ho aj stiahnuť vo formáte PDF a následne vytlačiť. Ďakujeme za pochopenie.
 1. Nástup na pobyt je po 14:00 hodine presne v deň vopred dohodnutý medzi prenajímateľom a objednávateľom pobytu. Počet ubytovaných (dospelých a detí) musí zodpovedať počtu osôb uvedených na rezervačnom formulári.
 2. Za maloleté ubytované deti koná zástupca. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 3. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré netrpia infekčnou chorobou.
 4. V celom objekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu majiteľa objektu.
 5. V objekte platí zákaz používania športových potrieb určených pre exteriéry v interiéri objektu (lopty, tenisové rakety, sánky a pod.,) zákaz vnášania športových potrieb do izieb (lyže, bicykle a pod.,) a zákaz pohybu v objekte v športovej obuvi. Hosťom odporúčame priniesť si vhodné prezuvky.
 6. Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené.
 7. Hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu má majiteľ právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania objektu (nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.).
 8. Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť majiteľovi objektu.
 9. V objekte platí PRÍSNY ZÁKAZ premiestňovať zariadenie (postele, nábytok…), robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie (zákaz manipulácie a prestavovania audio-video zariadení).
 10. Ubytovaným hosťom je poskytnutá posteľná bielizeň, uterák na ruky a 2 utierky na celotýždňový pobyt. Z hygienických dôvodov žiadame zákazníkov, aby používali posteľnú bielizeň. PROSÍME, NEVYNÁŠAJTE VANKÚŠE, PERINY, DEKY ANI INE INTERIÉROVÉ ZARIADENIE DO EXTERIÉROV OBJEKTU!
 11. V celom objekte chaty platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory (terasa objektu, sedenie pri ohnisku v exteriéri), kedy je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení.
 12. Hostia sú povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu priamo v objekte i v bezprostrednej blízkosti objektu a povinnosť dodržiavať nočný kľud v čase od 23.00 hod – 6.00 hod
 13. Pred odchodom z objektu je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná a uzamknúť dvere. Za stratu kľúča je účtovaný samostatný poplatok.

 

 1. Ukončenie pobytu je najneskôr do 10.00 hod ráno. Dôrazne žiadame dodržať hodinu odchodu z dôvodu nástupu ďalšieho turnusu. Prosíme objekt zanechať čistý, riady umyté a odpadky vyložené pred objektom. Prenajímateľ si vyhradzuje právo v prípade silného znečistenia objektu (blato, zvratky a pod….) ponechať časť kaucie (depozitu) alebo aj jej plnú sumu v závislosti od poškodenia alebo znečistenia objektu.
 2. Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – porušenie týchto podmienok dáva právny nárok majiteľovi objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času. Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte chaty, zverejnený na internetovej stránke www.cottagebreza.sk a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj pri dojednaní podmienok a preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na ich neplnenie.

 

Cottage Breza | Košiarny briežok 633 | 053 11 Smižany